Pagdating ng islam sa kaplan

Posted by / 20-May-2018 21:43

Pagdating ng islam sa kaplan

Kailangang ulitin ang Wudhu kapag umihi, umutot, tumae, o hinawakan ng tuwiran ang maselang (pribadong) bahagi ng katawan o nawalan ng malay, o nakatulog ng mahimbing sa pagkakahiga.AL-GHUSL (Pagpapaligo ng buong katawan) Ang Al-Ghusl ay isang pagpapakadalisay na dapat gawin kapag ang sinuman ay narumihan ng semilya (sexual discharge) dahil sa panaginip o pakiki-pagtalik sa asawa o sa anumang dahilan.Mahahalagang Kondisyon ng As-Salaah Ang Tahara, na siyang pinakamahalagang pangunahing kailangan bago magsagawa ng Salaah ay nailahad na sa mga naunang pahina.Ang ibang mahahalagang kondisyon ay ang mga sumusunod: 1.Ang pagpapakadalisay ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng Al-Wudhu (paghuhugas ng ilang bahagi ng katawan) o ng Al-Ghusl (pagpapaligo ng buong katawan). Hugasan ang dalawang kamay hanggang sa pulso ng tatlong ulit. Hugasan ang buong mukha hanggang sa mga tainga, nuo at baba (kasama ang balbas) ng tatlong ulit. Hugasan ang mga braso, kanan muna bago ang kaliwa, mula sa pulso hanggang sa siko ng tatlong ulit. Minsang haplusin ng basang kamay ang ulo mula sa nuo hanggang batok at pabalik. Linisin ng minsan ang loob ng magkabilang tainga ng basang hintuturo samantalang ang hinlalaki ay hinahagod ang likuran ng tainga. Hugasan ang magkabilang paa hanggang bukong-bukong, kanan muna bago kaliwa, at tiyaking mabasa ang lahat ng bahagi pati na ang pagitan ng daliri. Ang mga hakbang ng Wudhu ay winawakasan sa pagbigkas ng Kalimatu Ash-Shahada: Ash-hadu an la ilaha illallaah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.AL-WUDHU (Paghuhugas sa ilang bahagi ng katawan) Ang pamamaraan ng Al-Wudhu ay ang mga sumu-sunod: 1. Tiyaking ang lahat ng bahagi, pati na ang pagitan ng mga daliri, ay mabasa ng tubig. Magsahod ng tubig sa kanang kamay at magmumog ng tatlong ulit. Hugasan ang ilong sa pamamagitan ng mahinang pagsinghot ng tubig mula sa kanang kamay at ito ay isinga sa tulong ng kaliwang kamay. (Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo.Ang tao ay isinilang na napapailalim sa kapangyarihan ng Allah. Kapag siya ay lumapit sa Allah nang may pagpapakumbaba at pagkamataimtim, siya ay gumaganap ng isang gawaing Ibadah (pagsamba).

Ang mga tungkuling rituwal ng Ibadah ay Salaah (pagdarasal), Sawm (pag-aayuno), Zakat (kawanggawa), at Hajj (paglalakbay sa Makkah).

May limang itinakdang Salaah na dapat isagawa ng bawa't Muslim sa loob ng isang araw.

Ito ay ang mga sumusunod: Fajr - Sa pagbubukang-liwayway at bago sumikat ang araw.

Ang pagsagawa ng mga itinakdang tungkulin ng Ibadah (pagsamba) ay nagbibigay lakas sa Eeman (pananalig) upang ito ay maging kapaki-pakinabang at mabisa sa buhay ng tao.

Kaya naman, ang Ibadah ay isang bagay na nagbibigay ng tiyak na bunga.

pagdating ng islam sa kaplan-30pagdating ng islam sa kaplan-8pagdating ng islam sa kaplan-85

Ito rin ay isinasagawa matapos huminto ang pagdurugo ng kababaihan dahil sa panganganak o regla. Isagawa ang mga paraan ng Al-Wudhu kagaya ng nasabi sa itaas maliban sa paghuhugas ng paa. Buhusan ng tubig ang ulo ng tatlong ulit habang hinahagod ang buhok upang umabot ang tubig sa anit. Buhusan ang buong katawan, kanang bahagi muna bago ang kaliwa, at tiyaking mahugasan ang lahat ng bahagi ng katawan pati na ang kilikili, tainga, pusod at pagitan ng mga daliri ng kamay, atbp. At ang panghuli ay ang paglayo ng kaunti mula sa iyong kinatatayuan (upang maiwasang matalamsikan ng pinaghugasang tubig) at hugasan ang paa, kanan muna bago kaliwa. Wakasan ang rituwal na ito sa pagbanggit ng Kalimatu Ash-Shahada kagaya sa Al Wudhu.

One thought on “pagdating ng islam sa kaplan”

  1. For cartridges used with larger arms, see Artillery § Ammunition. Cartridges can be categorized by the type of their primers — a small charge of a impact- or electric-sensitive chemical mixture that is located at the center of the cartridge head (centerfire), inside the rim of the base (rimfire and the now obsolete cupfire), in a sideways projection that is shaped like pin (pinfire, now obsolete) or a lip (lipfire, now obsolete), or in a small nipple-like bulge at the cartridge base (teat-fire, now obsolete).